Virtual Assistant Voorwaarden

Overzicht

Secreteresse.FRL is een onderdeel van TMC-BV.

Onderstaande VA Voorwaarden zijn een aanvulling voor de specifieke dienstverlening van Virtual Assistant op onze algemene voorwaarden.

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 5 onderdelen:

Sinds 1999 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08148598.

Virtual Assistent Voorwaarden​ (VA) Secretaresse.frl

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door ons te verrichten diensten. Bij speciale acties kunnen de voorwaarden afwijken.

2. Opdrachtgever: het bedrijf ( ingeschreven bij de KvK) dat een overeenkomst aangaat met Virtual Assistant Secretaresse.frl

3. Algemene inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Virtual Assistant Secretaresse.frl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan ons houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Virtual Assistant Secretaresse.frl dat de activiteiten uitgevoerd door derden bevatten.

6. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk door beide partijen akkoord zijn bevonden.

7. Beide partijen kunnen langs elektronische weg met elkaar communiceren. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals verlies van bestanden of gegevens, vertraging, manipulatie en virussen. De Virtual Assistant van Secretaresse.frl is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel hieruit voortvloeit.

8. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Virtual Assistant Secretaresse.frl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Virtual Assistant Secretaresse.frl zetelt.

Offerte

1. Na aanleiding van het intakegesprek wordt een schriftelijke offerte aan de Opdrachtgever voorgesteld.

2. Alle offertes van zijn vrijblijvend en twee weken geldig.

3. De prijzen in de offerte zijn excl. BTW

4. Offertes van Secretaresse.frl zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Virtual Assistant Secretaresse.frl

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Virtual Assistant Secretaresse.frl niet.

Abonnementen

1. Via de website is het ook mogelijk om direct een abonnement te kopen.

2. Na aankoop wordt contact opgenomen met de koper/klant. Er worden de verwachtingen van de klant, de opdracht(en) en de werkwijze van de uitvoering besproken.Overeenkomst1.De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Virtual Assistant Secretaresse.frl, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke door Virtual Assistant Secretaresse.frl aan Opdrachtgever.

2. In het geval van het kopen van een abonnement via Secretaresse.frl komt de overeenkomst tot stand door het bevestigen van aankoop.

3.Secretaresse.frl werkt niet met ingewikkelde contracten. Daarom is het altijd mogelijk om het contract per einde van de maand schriftelijk te beëindigen.

4. In de overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de door de Virtual Assistant Secretaresse.frl uit te voeren werkzaamheden.

Annulering

1. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 25% van de resterende, in de overeenkomst, vastgestelde bedrag.

2. Annulering dient schriftelijk (via mail)te geschieden.

3. De Opdrachtgever is geen annuleringskosten verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd.

4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging  van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij tijdig met Opdrachtgever in overleg treden over bijstelling van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Indien uit voornoemd overleg voortvloeit dat gemaakte afspraken zullen worden bijgesteld zal de overeenkomst dienovereenkomstig worden gewijzigd of aangevuld. De nieuwe afspraken zullen schriftelijk worden bevestigd.

3. Een wijziging van de opdracht kan het tijdstip waarop de opdracht zou zijn beëindigd beïnvloeden alsmede de hoogte van de betaling.

Beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, ingaande op de 1e dag van de (daaropvolgende) maand. Opzegging kan schriftelijk (via mail) worden gedaan.

2. In het geval van abonnement eindigt de overeenkomst, op het moment dat de uren op zijn.

3.In geval Opdrachtgever aldus opzegt, is deze verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van de Virtual Assistant Secretaresse.frlte vergoeden. Onder deze schade vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.

4. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Virtual Assistant Secretaresse.frl, computerstoring of -uitval, internetstoring of –uitval, is de Secretaresse.frl  gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De Virtual Assistant Secretaresse.frl zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan tien (10) werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

5. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van de Opdrachtgever.

6. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Aan beide partijen komt eveneens de bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

7. De Virtual Assistant Secretaresse.frl behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Uitvoering

1. Virtual Assistant Secretaresse.frl zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De werkzaamheden worden vanuit de locatie van Virtual AssistantSecretaresse.frl uitgevoerd.Mocht de klant de diensten van een VA, op door hem/haar aangewezen locatie nodig hebben, worden de reistijd à €50.- en de kilometervergoeding à € 0,30 euro/km(vanuit de vestigingslocatie van VA Secretaresse.frl) in rekening gebracht.

3. Secretaresse.frl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4. Virtual Assistant Secretaresse.frl kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals:

  • Een omzetstijging en /of meer naamsbekendheid
  • De website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van de zoekmachines

5. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Secretaresse.frl  afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Hierdoor de aansprakelijkheid voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen, niet bij Secretaresse.frl  neergelegd kan worden.

6. Secretaresse.frl zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7. Indien de Virtual Assistant Secretaresse.frl ten behoeve van de overeenkomst specifieke apparatuur, software, applicaties of andere voorzieningen dient aan te schaffen, is gerechtigd om deze kosten na overleg, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever om redenen het verzoek niet inwilligt, is de Virtual Assistant Secretaresse.frl gerechtigd de opdracht terug te geven.

8. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van de Virtual Assistant Secretaresse.frl dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens een termijnoverschrijding worden ontbonden door Opdrachtgever. De Virtual Asisstant Secretaresse.frl is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

9. Alle werkzaamheden die de Virtual Assistant Secretaresse.frl uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van Opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. De Virtual Assistant Secretaresse.frl is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Secretaresse.frl tegen aanspraken van derden uit hoofde van voornoemde overeenkomst.

10. Partijen kunnen afspreken dat bepaalde werkzaamheden dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever binnen de door de Virtual Assistant Secretaresse.frl aangegeven termijn, dan wel bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na de goedkeuring van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever de Secretaresse.frlniet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten in deze werkzaamheden, tenzij de Virtual Assistant Secretaresse.frl op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van de Virtual Assistant Secretaresse.frl.

11. Alle producten van Opdrachtgever, die de Virtual AssistantSecretaresse.frl gebruikt in en tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden, zijn intellectueel eigendom van Opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan alle rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto’s, software, uitvindingen en merknamen. Via wetten zoals de Auteurswet en de Octrooiwet wordt intellectueel eigendom beschermd

12. In de overeenkomst staat het overeengekomen aantal uren per maand vermeld dat de Virtual Assistant Secretaresse.frl de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht. Indien de Virtual Assistant Secretaresse.frl signaleert dat de daadwerkelijk bestede tijd ‘dreigt’ af te wijken van het overeengekomen aantal uren, zal de Virtual Assistant Secretaresse.frl Opdrachtgever hierover tijdig informeren. De Virtual Assistant Secretaresse.frl zal in overleg met Opdrachtgever,het afwijkende aantal uren (of delen van) van het in de overeenkomst vastgelegd maximum, verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de maand daarna. Voor de meer gewerkte tijd wordt een separate factuur gestuurd in het geval dat het verrekenen onmogelijk is, bijvoorbeeld als de overeenkomst stopt. De urenregistratie van de Virtual Assistant Secretaresse.frl is bindend.

13. Indien de Virtual Assistant Secretaresse.frl andere werkzaamheden of prestaties verricht dan die in de overeenkomst staan vermeld, met als gevolg dat het overeengekomen aantal uren in de maand wordt overschreden, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan de Virtual Assistant Secretaresse.frl vergoed volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven, of, indien in de overeenkomst geen uurtarief staat vermeld, volgens de gebruikelijke tarieven van de VA.

14. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in de vorige leden 12 en 13 van dit artikel het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

15. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan de Virtual Assistant Secretaresse.frl te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever wordt gezien als eerste (1e) en enige aanspreekpunt voor de Virtual Assistant Secretaresse.frl Indien er sprake is van een ander of meerdere aanspreekpunt(en), dan dient dat in onderling overleg met de VA te worden afgestemd. Opdrachtgever is hierbij gehouden vorm en middel van de communicatie aan de VA te voorzien. Opdrachtgever zal altijd als eindverantwoordelijk voor alle communicatie worden gehouden.

2. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke instructies en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van de Virtual Assistant Secretaresse.frl

3. Opdrachtgever staat jegens de Virtual Assistant Secretaresse.frl in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan de Virtual Assistant Secretaresse.frl van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever onder andere alle (toegang)codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken. Voor al deze gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

4. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart de Virtual Assistant Secretaresse.frl voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zoals omschreven in Verplichtingen van Opdrachtgever, leden 1 en 2 zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Betaling

1.De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van de Virtual Assistant Secretaresse.frl

2.Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de Virtual Assistant Secretaresse.frl pas aanvangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige bedrag.

3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

4. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.

5. De Virtual Assistant Secretaresse.frl is, na akkoord Opdrachtgever, gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Indien niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald dat de reistijd van de Virtual Assistant Secretaresse.frl onderdeel is van de overeengekomen werkzaamheden, is de Virtual Assistant Secretaresse.frl gerechtigd om de reistijd, die zij in het kader van de overeenkomst maakt, separaat aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien deVirtual Assistant Secretaresse.frl voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen, dient dit vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.

7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is de Virtual Assistant Secretaresse.frl gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever een (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Virtual Assistant Secretaresse.frl gewenste vorm. Indien Opdrachtgever nalaat deze zekerheid te stellen, is de Virtul Assistant Secretaresse.frl gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8. De Virtual Assistant Secretaresse.frl is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. De Opdrachtgeverzaldaarover schriftelijk geïnformeerd worden. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is hij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht worden.

9. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is de Virtual Assistant Secretaresse.frl gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

10. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

11. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de Virtual Assistant Secretaresse.frlgerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

12. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die de Virtual Assistant Secretaresse.frlmaakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 50.

Niet-overname personeel

1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder de voorafgaande toestemming van Virtual Assistant gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoondie in dienst is bij VirtualAssistant Secretaresse.frl of die door Virtual Assistant Secretaresse.frl is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien Virtual Assistant Secretaresse.frl toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan Virtual Assistant Secretaresse.frl daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

Overmacht

1.Virtual Assistant Secretaresse.frl eist niet gehouden te worden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderdwordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Virtual AssistantSecretaresse.frl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Secretaresse.frl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Secretaresse.frl of van derden daaronder begrepen. Virtual Assistant Secretaresse.frl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Virtual Assistant Secretaresse.frl haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Secretaresse.frl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Secretaresse.frl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Virtual Assistant Secretaresse.frl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Privacy

  1. Kunt u vinden in onze Privacyverklaring

Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.De Virtual Assistant Secretaresse.frl is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever, middels een onafhankelijke partij, aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van de Virtual Assistant Secretaresse.frl

2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door de Virtual Assistant Secretaresse.frl in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht en door Opdrachtgever zijn voldaan.

3. De Virtual Assistant Secretaresse.frl is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van de Virtual Assistant Secretaresse.frl voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

4. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Als dan betaalt de Virtual Assistant Secretaresse.frl aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding.

5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op de Virtual Assistant Secretaresse.frl geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

6. De opdrachtgever vrijwaart Virtual Assistant Secretaresse.frl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Secretaresse.frl toerekenbaar is.

7. Indien Virtual Assistant Secretaresse.frl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Virtual Assistant Secretaresse.frl zowel buiten als in rechte bij te staan enonverwijld al. Hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgeverin gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Virtual Assistant Secretaresse.frl zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Secretaresse.frl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Intellectuele eigendom

1.Virtual Assistant Secretaresse.frl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. Virtual Assistant Secretaresse.frl heeft het recht de door de uitvoeringvan een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

TMC-BV

Secreteresse.FRL is een onderdeel van TMC BV.

Bovenstaande voorwaarden zijn een aanvulling voor de specifieke dienstverlening van Virtual Assistant op onze algemene voorwaarden.

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 5 onderdelen:

Sinds 1999 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08148598.

Schuiven naar boven